Esperanto word, probably 130x70 - jcm 03Mar2000, from http://ttt.esperanto.org/us/USEJ/world/imaghtml/headers.html

Esperanto-Ligo de Okcidenta Aýstralio
Esperanto League of Western Australia

Bonvenon!    Welcome!

Verda Stelo, turnanta Rigardu !
Televido-video, ok
partoj, $50, tiel vidita
æe Kanalo 31 -- Esperanto por Komencantoj!
Verda Stelo, turnantaLook !
Television video, 8
parts, $50, as seen
on Channel 31 -- Esperanto for Beginners!
* Aæetu Esperantan
poþtkarton kun bildo de harmonio farita de Æelina Gates! $4 po kvin!
Renkontu
nin!

Kontaktu
Membreco

Funkciuloj
Kursoj
Esploru:
Traduku
Kunigiloj
Meet
us!

Contact us
Membership
Office-bearers
Courses
Explore:
Translate
Links 
Æirkaý la retsituo:
HEJMPAØO
ENHAVO
Okaza¼oj
Libroj
Around the website:
HOMEPAGE
CONTENTS 
Events
Books
Motivoj havi duan neýtralan lingvon por tuta la mondo --
ØI  ESTAS  SIMILA  AL  SIMPLA  KLIÞA  ELMONTRO; sidiøu kaj øuu!  

Flago 
        de Esperanta Movado, proportions probably 67:40 - jcm 02Mar2000
 Rigardu ! Televido-video, ok partoj, $50, tiel vidita e Kanalo 31 -- Esperanto por Komencantoj!
* Aæetu Esperantan poþtkarton kun bildo de harmonio farita de Æelina Gates! $4 po kvin!

HEJMO  ENHAVO  Traduku  Kunigiloj  Okaza¼oj  Libroj  Funkciuloj  Membreco  Kontaktu  Kursoj  Literoj  Motivoj
HOME  CONTENTS  Translate  Links  Events  Books  Office-bearers  Membership  Contact  Courses  Letters  Reasons

Hejmpaøo de la Esperanto-Ligo de Okcidenta Aýstralio (Korp.) (E.L.O.A.)
Homepage of the Esperanto League of Western Australia (Inc.) (E.L.W.A.)
esperantowa@hotmail.com

Al "X" stilo  "Plena H"  Latino-3  "Unikodo (C)"  Pri literaj stiloj

"Latin 3" pronunciation:

Æ and æ (emulating C^ and c^) = "CH";
Ø and ø (emulating G^ and g^) = "J" sound in "gem";
and (emulating H^ and h^) = "KKH" as in Scots "loch";
¬ and ¼ (emulating J^ and j^) = "ZH" in "azure";
Þ and þ (emulating S^ and s^) = "SH";
and Ý and ý (emulating U~ and u~) = "W" or quick "OO".

Parte adaptiøis el http://www.esperanto.org.au/  kaj  http://www.wrox.com/  fare de  Johano Massam  per  AOLPress/2.0™  je 18 Feb 2000 en "H" versio, "X" versio je 23 Feb 00, Latino- 3 versio je 01 Mar 00, transiøis al la TTT provata per  WS_FTP®  ilo, (ortografioj kaj kunligiloj kontrolita per  AOLPress/2.0™  09 Mar 00),  lasta reviziøis per Microsoft ®"WordPad ©" je lundo 14 Majo 2012
Ankaý vizitu: http://www.multicultural.online.wa.gov.au/elwa/
URL = http://www.multiline.com.au/~johnm/elwa/index-l.htm